Zakres Usług

Dlaczego potrzebujesz Adwokata

W naszym kraju całkiem sporo kancelarii adwokackich. Porównując dostępność adwokatów na tysiąc mieszkańców z bogatszymi krajami od Polski, to szybko zauważymy, że w naszym kraju liczba adwokatów jest znacznie mniejsza. Zawód adwokata jest bardzo wymagający, przeznaczony dla osób o określonych predyspozycjach. Wiedza, jaką trzeba przyswoić w tym zawodzie na etapie studiów jak i w toku pracy jest ogromna. Życie z pewnością postawi nas przed sytuacją, kiedy przekonamy się, że warto skorzystać z wiedzy oraz doświadczenia dobrego adwokata.

Nasza specjalizacja

Zakres Usług

Adwokat Dariusz Kaczmarski

Prawo Karne

Kancelaria Adwokacka Adwokat Dariusz Kaczmarski zapewnia obronę we wszystkich rodzajach postępowań karnych, w tym w postępowaniu przygotowawczym ( prokuratura, policja), postępowaniu sądowym, w tym: postępowaniu zwyczajnym, uproszczonym, przyspieszonym, postępowaniu apelacyjnym, kasacyjnym oraz postępowaniu o wznowienie procesu, nadto obronę na etapie postępowania wykonawczego, w tym w sprawach z wniosków o odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, przedterminowego warunkowego zwolnienia, zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności. Nadto zapewnia reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądem, reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego oraz powoda cywilnego a także pomoc prawną dla osób zatrzymanych.

Adwokat Dąbrowa Tarnowska
Adwokat Szczucin
Adwokat Dariusz Kaczmarski

Prawo Wykroczeń

Kancelaria Adwokacka Adwokat Dariusz Kaczmarski zapewnia obronę obwinionych we wszystkich rodzajach postępowań w sprawach o wykroczenia, ( policja, sądy). Nadto zapewnia reprezentowanie pokrzywdzonych wykroczeniami.

Adwokat Dąbrowa Tarnowska

Prawo Cywilne, Rzeczowe i spadkowe

Kancelaria Adwokacka Adwokat Dariusz Kaczmarski świadczy pomoc prawną w dziedzinie prawa cywilnego, rzeczowego i spadkowego oferując: reprezentowanie przed sądami oraz urzędami i organami we wszystkich rodzajach spraw a nadto sporządzanie pozwów, wniosków oraz pism procesowych, sporządzanie zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych, skarg o wznowienie postępowania i stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, przygotowywania projektów umów oraz ich negocjowanie jak również sporządzanie opinii prawnych, regulacji stanu prawnego nieruchomości (zasiedzenie, uwłaszczenie, służebności gruntowe, służebności przesyłu), rozstrzygania sporów o własność (powództwa windykacyjne, negatoryjne, rozgraniczenie, zniesienie współwłasności), ochrony posiadania, stwierdzenia nabycia spadku na podstawie ustawy bądź też testamentu, działu spadku, zachowku, wydziedziczenia, zapisu windykacyjnego, testamentu, wniosku o przyjęcie i odrzucenie spadku.

Adwokat Dariusz Kaczmarski
Adwokat Dąbrowa Tarnowska
Adwokat Dariusz Kaczmarski

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kancelaria Adwokacka Adwokat Dariusz Kaczmarski świadczy pomoc prawną w dziedzinie prawa rodzinnego i opiekuńczego oferując reprezentowanie przed sądami, urzędami i organami a także doradztwo oraz sporządzanie pozwów, wniosków, apelacji, innych pism procesowych we wszelkich sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym w sprawach o rozwód, separację, alimenty, podział majątku dorobkowego stron, sprawach ze stosunku pomiędzy rodzicami a dziećmi, w sprawach o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, sprawach związanych z władzą rodzicielską (ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie oraz przywrócenie władzy rodzicielskiej, przysposobienie). 

Adwokat Dąbrowa Tarnowska

Prawo Administracyjne

Kancelaria Adwokacka Adwokat Dariusz Kaczmarski oferuje sporządzanie odwołań od decyzji organów administracyjnych, reprezentację przed organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, pomoc w postępowaniu przed organami egzekucyjnymi w administracji, przygotowywanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Skarg do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wszelkich podań, wniosków i innych pism w postępowaniu przed organami administracji.

Adwokat Szczucin
Adwokat Dariusz Kaczmarski
Adwokat Dariusz Kaczmarski

Prawo gospodarcze

Kancelaria Adwokacka Adwokat Dariusz Kaczmarski zapewnia pomoc przy zakładaniu i rejestrowaniu spółek prawa handlowego, bieżące doradztwo dla podmiotów gospodarczych, projektowanie, opiniowanie oraz uczestnictwo w negocjowaniu umów, sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad prawnych, przygotowanie pism procesowych oraz reprezentację klienta w postępowaniu przed sądem w tym w sprawach o zapłatę należności, a także kompleksową obsługę w zakresie windykacji należności.

Adwokat Dąbrowa Tarnowska

Upadłość Konsumencka

Kancelaria Adwokacka Adwokat Dariusz Kaczmarski zajmuje się obsługą klientów zainteresowanych upadłością konsumencką, zapewniając kompleksową obsługę osób zadłużonych. Oferuje doradztwo, sporządzanie pism procesowych, a także reprezentowanie przed sądami, urzędami oraz odpowiednimi organami, pomagając zadłużonym konsumentom ogłosić upadłość, poprzez co osoby te mogą pozbyć się zadłużenia w przypadku, gdy nie są w stanie samodzielnie sprostać swoim zobowiązaniom pieniężnym.

Kancelaria Adwokacka
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Dariusz Kaczmarski

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria Adwokacka Adwokat Dariusz Kaczmarski zajmuje się doradztwem, sporządzaniem pism procesowych oraz reprezentowaniem ubezpieczonych i pracowników przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie dochodzenia prawa do świadczeń, a także reprezentowaniem pracowników i pracodawców przez Sądami Pracy i Ubezpieczeń Społecznych reprezentując ich między innymi w sprawach z zakresu ustalania i wypowiedzenia stosunku pracy, wynagrodzenia pracowników, odpowiedzialności materialnej oraz innych spraw z zakresu prawa pracy.

Adwokat Dąbrowa Tarnowska

Odszkodowania

Kancelaria Adwokacka Adwokat Dariusz Kaczmarski zajmuje się świadczeniem pomocy w tym reprezentowaniem przed sądami, oraz towarzystwami ubezpieczeniowymi w szczególności udzielając pomocy prawnej w zakresie formułowania roszczeń do ubezpieczycieli, doradztwa w przypadkach odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, reprezentowaniu klientów w sprawach dochodzenia roszczeń od ubezpieczycieli na etapie postępowania przedsądowego, reprezentowanie klientów w sprawach dochodzenia roszczeń od ubezpieczycieli przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym.

Adwokat Dariusz Kaczmarski
Adwokat Dariusz Kaczmarski
Adwokat Dariusz Kaczmarski

Obsługa firm

Kancelaria Adwokacka Adwokat Dariusz Kaczmarski zajmuje się kompleksową pomocą prawną dotyczącą bieżącego doradztwa firm, przygotowywaniem opinii prawnych,  tworzeniem i analizą umów handlowych, windykacją należności, zastępstwem procesowym, udziałem w negocjacjach, zamówieniami publicznymi, w tym udzielaniu pomocy w przygotowaniu dokumentacji ofertowej, korespondencji z zamawiającym, jak też sporządzeniem wszelkich innych pism procesowych.

Skontaktuj się z nami
Dąbrowa Tarnowska
Szczucin
Stopnica

Zadzwoń
OR

Napisz do nas!